Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisatoren

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door 1 partij: De Keukenbouwer, Vaart Links 7, 9850 Nevele.

Artikel 2: Spelregels

 • De wedstrijd vindt plaats op Facebook.
 • Kandidaten kunnen enkel aan de wedstrijd deelnemen via de Facebook-pagina
 • van De Keukenbouwer. Elke deelnemer kan maximaal 1 antwoord insturen via de
 • reacties van het wedstrijdbericht, op de Facebook-pagina van De Keukenbouwer.
 • Elke speler kan slechts eenmaal deelnemen.
 • Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
 • De prijs is niet overdraagbaar: hij wordt toegekend aan de houder van het
 • Facebook account.
 • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige
 • natuurlijke persoon met woonplaats in België, met uitzondering van de
 • personeelsleden van De Keukenbouwer en van alle firma's die betrokken worden bij de organisatie van de wedstrijd.
 • Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd kunnen door De Keukenbouwer worden verwijderd.

Artikel 3: Duur van de wedstrijd

De wedstrijd zonder aankoopverplichting zal aanvangen op 18 juni 2018 om 10u en eindigt op 24 juni 2018 om 23u59.

Artikel 4: Reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer expliciet de voorwaarden opgenomen in dit reglement, alsook de beslissingen van de organisatoren. De organisatoren behouden zich het recht om de wedstrijd te annuleren, en de actie, de inhoud van het reglement, of het verloop van de wedstrijd te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van De Keukenbouwer dit rechtvaardigen. Het reglement zal ter beschikking gesteld worden via de Facebookpagina van De Keukenbouwer. Onder geen enkel beding kunnen de organistoren aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen.

Artikel 5: Aantal winnaars en prijzen

De Keukenbouwer geeft een WK-bal aan maximaal 10 winnaars. Indien er meer dan 10 personen het juiste antwoord op de wedstrijdvraag geven, wordt er een extra schiftingsvraag gesteld. Iedereen met het juiste antwoord wordt voor deze vraag via Messenger gecontacteerd. Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per persoon en adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via Messenger. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze zijn in geen geval inruilbaar tegen speciën of eender welk ander product, dienst of voordeel. Iedere winnaar ontvangt 1 WK-voetbal van De Keukenbouwer, die hij of zij zelf moet ophalen in één van toonzalen van De Keukenbouwer.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid

In geen enkel geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, indirecte of directe schade die zich kunnen voordoen n.a.v. de deelname aan deze wedstrijd en de uitreiking van de prijzen. In de mate dat de vaststelling van de genomineerden en winnaars zich uitsluitend baseert op een geautomatiseerd informaticaproces, zijn de deelnemers er zich van bewust en accepteren ze dat de organisatoren niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het falen van de netwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen op het internet, of bij technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van formulieren en website hosting. Als de wedstrijd moet worden uitgesteld, geannuleerd, geschorst, in zijn geheel of gedeeltelijk, om redenen die buiten de wil van de organisatoren liggen, kunnen de organisatoren hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens met betrekking tot de deelnemers worden verzameld teneinde de identificatie van de deelnemers aan de wedstrijd mogelijk te maken en de winnaars te contacteren. Na afloop van de wedstrijd worden alle gegevens verwijderd.

Artikel 8: Competentie

Deelname aan deze wedstrijd alleen houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van onderhavig reglement. Over alle eventuele problemen bij de interpretatie of de toepassing van onderhavig reglement wordt soeverein beslist door een gerechtsdeurwaarder.

Artikel 9 - Uitsluiting

De Keukenbouwer kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 2, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik.

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of De Keukenbouwer op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.